Yönetmelikler

GENEL KURALLAR

 1. Educore University’de eğitim; ön-sınavsız, herkese açık ve %80 uygulamalıdır.
 2. Eğitim programlarına katılan kişiler başka bir kurumda çalışmayan, mezun adayı veya mezun, disiplinli ve ciddi çalışmaya hazırlıklı, zaman ve dikkat problemi bulunmayan, İngillizce okuma ve anlama düzeyi iyi olan ve Educore University araştırma projelerinde yer alabilecek kişilerden seçilir.
 3. Katılımcılar online eğitim ortamlarının yanısıra, sınıf ortamında Istanbul’daki Educore eğitim salonlarında uygulama oturumlarına katılır.
 4. Eğitimlerin yanısıra uygulamalar için Istanbul’daki gerçek proje ve işlerde saha çalışmalarına dahil olurlar. Bu nedenle Istabul’da ikamet etmeyen adaylar kabul edilmemektedir.
 5. Programlarda devamlılık zorunludur. Mazeretsiz ders oturumlarına katılmama, verilen araştırma, ödev ve okumaları yapmama durumlarında katılımcının aldığı eğitimde yeri yedek listede bekleyen ilk kişiye verilip kurumla ilişkisi kesilir.
 6. Sınıflar 6 kişilik kontenjan dolması durumunda açılır.
 7. Tüm öğrencilerin programları ile ilgili enstitü veya şirket grubuna üye olmaları ve çalışmalarını öğrenim süresinin dışında ve bitiminden itibaren bu enstitüler veya şirketler üzerinden sürdürmesi hedeflenmektedir. Enstitü ve grup şirketleri çalışmalarına sadece proje dersi alan ve dliplomaya hak kazanan katılımcılar kabul edilir.
 8. Katılımcıların uygulama için gerçek projelerde ve şirketlerde görevlendirilmeleri ile teorik bilgiyi pratik uygulamada pekiştimeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla programa katılan ve kurumlarda çalışan kişilerin de yardımı ve diğer katılımcılara staj ve uygulama imkanları konusunda yardımcı olmaları beklenir.
 9. Yukarıda belirtilen kurallarda Educore University yönetim kurulu değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 10. Educore University’e başvuru için bir önkoşul aranmamaktadır. Fakat her başvuran kişinin programlara kabul edilmesi mümkün değildir.
 11. Başvurduğu programda çalışma yürütebilecek, EU projelerinde çalışabilecek, araştırma görevlisi olarak EU araştırma ve akademik yayın çalışmalarına destek verebilecek ve ileride EU bünyesinde öğretim görevlisi olabilecek kişilere öncelik tanınmaktadır.
 12. Eğitimden ücretsiz faydalanabilmek %100 burs imkanı ile mümkün olmaktadır. Başvuran adaylarla yapılan mülakatlar sonucu burs verilecek kişiler seçilmektedir. Devamlı katılım sağlayamayacak ve aktif diğer işleri nedeniyle araştırma görevlerine zaman ayıramayacak kişiler programa alınmamaktadır.
 13. EU programları uygulamalıdır ve katılımcıların zaman ve emek vermelerini gerektirir. Gönüllü ve istekli olmayan adaylar mülakat aşamasında elenirler.

PROJE YÖNETMELİĞİ

Her programın sonunda Proje Dersi bulunmaktadır. Bu derse katılım seçime bağlı değildir. Sadece dersleri takip etmek amaçlı katılım ve kayıt imkanı yoktur. Katılmıclar eğer proje yapıp gerçek uygulama yapamayacaklarsa programa dahil edilmemektedirler. Uygulamalara katılmak, araştırma ve geliştirme yapmak, program süresince öğrenilen konularda gerçek projelerde yer almak, kuluçka merkezinde danışmanlarla birlikte proje geliştirmek veya geliştirilen projelere dahil olmak EU programlarının uygulamalı eğitim modelinin gereğidir.

Proje Başlıkları

1- Bir kurumda çalışanlar tercih ederlerse o dersle ilgili kurumlarındaki uygulamaları rapor haline getirip sunabilirler.

2- Sektördeki başarılı uygulama örnekleri incelenip case study olarak sunulabilir.

3- Sektörde derslerle ilgili olan yazılım ve çözümler incelenip sunulabilir.

4- Bir süreç veya dersin bir konusu ile ilgili detaylı makale veya sunum hazırlanabilir.

5- Bir süreç veya konu ile ilgili çizim, model görsel olarak hazırlanıp sunulabilir.

6- Belirlenen bir çalışma konusu ile ilgili araştırma raporu hazırlanabilir.

Bu çalışmaların konuları katılımcılar tarafından danışmanlarıyla birebir seçilip kararlaştırılacaktır.
Çalışma sonuçları proje süreince danışmana iletilecek ve sürekli olarak projenin gelişimi danışman tarafından takip edilecektir.

Bu sürede danışmanla sürekli iletişim halinde olarak uygulama devam ettirilecektir.

Proje konu önerileri katılımcı tarafından eğitmen ve danışmanın yönlendirmesi ile belirlenip aşağıdaki formu katılımcının doldurması ile EU’ya iletilir. Proje başvuruları danışma kurulu tarafından incelenip katılımcıya proje dersi verilir.

Projenin başarılı tamamlanması için proje başında amaçlanan çıktılara ulaşılmış olması gerekir.

Bu çıktılar; tamamlanmış bir iş, projenin bir bölümü, rapor, makale, ürün, web sitesi, yayın, etkinlik vb. türde olabilir.

Tüm derslerin sertifikalarını alabilmiş ve proje dersini de başarılı olarak tamamlamış katılımcılar EU Akademik Danışma Kurulu kararı ile diploma için değerlendilirler.

Kurul kararı ile başarılı bulunan katılımcılar diploma almaya hak kazanırlar. Proje başvuruları aşağıdaki form aracılığı ile veya danışmanla birebir müzakere ile belirlenecektir.

SINAV YÖNETMELİĞİ

Educore University programlarında her dersin sonunda ölçme ve değerlendirme amacıyla sınavlar düzenlenmektedir. Proje dersi hariç tüm diğer derslerde dersin sonunda yapılan tek sınav ile ölçme değerlendirme yapılmaktadır.

Sınavlar online ortamda LMS üzerinden yapılmaktadır. Sınavlar önceden belirlenen tarih aralğında iki hafta boyunca açık olacak şekilde, katılımcının uygun olduğu saatlerde düzenlenir.

Sınav soruları ve cevapları Türkçe’dir. Sınavlarda 5-10 adet arası yazılı soru yer almaktadır.

Sorular yorum gerektiren ve yazılı cevap istenen konu hakkında araştırma ve çözüm üretmeyi gerektiren sorulardır.

Sorulara yazılı ve Türkçe detaylı yorum ve özgün çözümlerin yazılması beklenmektedir.
Sınav sistemi , sınavlara ve proje dersine kayıt yaptıran katılımcılar için program sonuna kadar açıktır.

Sırayla ilk dersten son derse doğru sınavlar girilmekte ve aynı sırayla sistemde sırayla sınavlar kapatılmaktadır.
Katılımcının başarılı olarak değerlendirilmesi için 100 üzerinden 70 ve üstü puan alması gerekmektedir.

Sınav sonuçları katılımcılara LMS üzerinden duyurulur. Sonuçlar sınavı takip eden hafta içerisinde 7 iş günü içinde yayınlanır.

Sınavlardan başarılı geçen katılımcıların eğitmen kanaati, sınıf içi katılımcılığı ve %70 dan az olmayan derse devamlılığı kriterlerine bakılarak sertifika almaya hak kazanıp kazanmadığına EU Akademik Danışma Kurulu tarafından karar verilir.

Sınav sonucu ve sertifikasyon kararı ile ilgili itirazları bulunan katılımcılar yazılı olarak başvurmalıdır.

İtirazlar için katılımcı eğitim merkezine davet edilip sınavı farklı bir danışman ile tekrar gözden geçirilir ve

katılımcıya konuyla ilgili ek sözlü sorular iletilir.

Danışman kanaati EU Akademik Danışma Kurulunca incelenir ve karar gözden geçilir.

Katılımcılar sınavlara tekil olarak katılamazlar. Her programda bulunan ders sayısı kadar sınav yapılmaktadır.

Sınavdan ve öğretim görevlisi değerlendirmesinden sonra sertifikasyona uygun bulunan katılımcı için , sertifika düzenlenir ve eğitim merkezinde öğrenci işlerinden katılımcı tarafından teslim alınabilir.

Tüm derslerin sertifikalarını alabilmiş ve proje dersini de başarılı olarak tamamlamış katılımcılar EU Akademik Danışma Kurulu kararı ile diploma için değerlendilirler.

Kurul kararı ile başarılı bulunan katılımcılar diploma almaya hak kazanırlar.

SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ

Educore University bağımsız ölçme değerlendirme ve personel belgelendirme çalışmalarını ISO 17024’e uygun olarak devam ettirmektedir.

Tüm sertifikasyon süreçleri American National Standarts Institute tarafından sunulan standartlara ve ISO 17024’e uygun olarak hazırlanmış ve işletilmektedir.

Akreditasyon için hem ISO 17024 hem de USA ulusal yüksek öğretim akreditasyon kurumları için hazırlıklarını sürdürmekte ve yakın bir süre içinde akreditasyonunu tamamlamayı hedeflemektedir. EU tarafından verilen sertifikalar uluslararası geçerlidir. Uluslararası kredi transfer sistemine üye olunmadığından dolayı verilen sertifika ve diplomalar non-degree statüsündedir ve anlaşmalı olunmayan eğitim kurumlarında kredi olarak kullanılamaz.

Katılımcılar sınavlardan başarılı olarak geçmeleri ve sürekli değerlendirmeden gerekli puanları toplamaları ve proje dersinden başarılı geçmeleri durumunda Educore University Diplomasına hak kazanırlar.

Educore University sınav değerlendirme sonrası başarı notu olan 100 üzerinden 70 puan ve üstü not alan katılımcılara ilgili sınav ve ders katılımcılığı gözönünde bulundurularak sertifikası düzenlenip iletilir. Örnek sertifikalar aşağıdaki şekildedir.

ÖRNEK DİPLOMA ve SERTİFİKA